สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กลุ่มอำนวยการ

กัญญาณัฐิกานต์ อารีรมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปัทมา พันธุศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
สุภาวดี เมธานิมิตพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
จรัญญา สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธวัฒ ใจตรง
พนักงานขับรถยนต์
ทรงวุฒิ วันชนะ
พนักงานขับรถยนต์
ภาวิณี กาฬบุตร
นักประชาสัมพันธ์
นพพร ศรีเจริญพร
นักศึกษาฝึกงาน
ณัฐวิชญ์ แสนจินดา
นักศึกษาฝึกงาน
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1