สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม วารสารประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 ใครจะรูู้สู่สื่อสร้างสรรค์ นกกระตั้ว คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

พรณรงค์ ทรัพย์คง
ศึกษานิเทศก์
สกุลยา ผลบุญ
ศึกษานิเทศก์
มลฑา ศรีเสริม
ศึกษานิเทศก์
อัญชัญ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์
สุทธิ สุวรรณปาล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขวัญฤดี ไชยชาญ
ศึกษานิเทศก์
นันทวรรณ คอนหน่าย
ศึกษานิเทศก์
ทรงวุฒิ เดชมาลา
ศึกษานิเทศก์
ธมนวรรณ อังคะหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1