สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 การอบรมพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 2 Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา) งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

พรณรงค์ ทรัพย์คง
ศึกษานิเทศก์
สกุลยา ผลบุญ
ศึกษานิเทศก์
มลฑา ศรีเสริม
ศึกษานิเทศก์
อัญชัญ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์
สุทธิ สุวรรณปาล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขวัญฤดี ไชยชาญ
ศึกษานิเทศก์
นันทวรรณ คอนหน่าย
ศึกษานิเทศก์
ทรงวุฒิ เดชมาลา
ศึกษานิเทศก์
ธมนวรรณ อังคะหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1