สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา การประชุมออนไลน์การสร้างสื่อวิดีโอ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ กิจกรรมจัดทำห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียน และ 5 ส. ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันสำคัญพระมหากษัตริย์ : ติดตั้งป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พระองค์ เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน : คณะกรรมการห้องคุรุสวัสดี รับมอบข้าวสาร และไข่ไ่ก่ โครงการปับขาวให้อิ่มท้องน้องสุข การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอนไลน์ ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

พรณรงค์ ทรัพย์คง
ศึกษานิเทศก์
สกุลยา ผลบุญ
ศึกษานิเทศก์
มลฑา ศรีเสริม
ศึกษานิเทศก์
อัญชัญ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์
สุทธิ สุวรรณปาล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขวัญฤดี ไชยชาญ
ศึกษานิเทศก์
นันทวรรณ คอนหน่าย
ศึกษานิเทศก์
ธมนวรรณ อังคะหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1