สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ขอขอบคุณคุณปราโมทย์ สุขสำราญ และลูกๆ ที่มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ฯ ขอขอบคุณคุณปราโมทย์ สุขสำราญ และลูกๆ ที่มามอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมทั้งขนม และตุ๊กตา ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดกิจกรรมเวียนเทียนและทำจิตอาสาเนื่องในวันวิสาขบูชา เข้าร่วมโครงการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

พรณรงค์ ทรัพย์คง
ศึกษานิเทศก์
สกุลยา ผลบุญ
ศึกษานิเทศก์
มลฑา ศรีเสริม
ศึกษานิเทศก์
อัญชัญ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์
สุทธิ สุวรรณปาล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขวัญฤดี ไชยชาญ
ศึกษานิเทศก์
นันทวรรณ คอนหน่าย
ศึกษานิเทศก์
ธมนวรรณ อังคะหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วริทธิ์นันท์ วิทยม
ศึกษานิเทศก์
พรรณิภา เจริญทวี
ศึกษานิเทศก์
นพรัตน์ ดาวไสว
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
จิตรลดา สุภาพงษ์
ศึกษานิเทศก์
เพลินพิศ กอบตระกูล
ศึกษานิเทศก์
วรากร อัครจรัสโรจน์
ศึกษานิเทศก์
พรรณี หรี่จินดา
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1