สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : แบบสำรวจข้อมูลประเด็นท้าทาย/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา(PA) ของครูในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self - Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2563 รายงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 รายงาน ข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รายงาน บ้านวิทย์ปฐมวัย , บ้านวิทย์ประถมศึกษา , STEM , ปฐมวัย และ Montessori สร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน รายงานการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ รายงานพลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล Chan 1 Education Platform แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา ประกาศรายชื่อบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยระบบดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2565

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คลังสื่อ สพป.จบ.1IMGIMG
IMG

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง KM