สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผู้บริหาร สพป.จบ 1

ลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
สมชาย อรุณธัญญา
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
สุริยนต์ กัลยาณี
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1