สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับคุณครูพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์ ต้อนรับคุณครูกนกวรรณ วิถีธรรม การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มารุต สุทโธการ
นักทรัพยากรบุคคล
นภาพร ทองนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อธิวัตน์ มากบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
จักรินทร์ กสิกรรม
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เมธี มะโนกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ภาณุวัฒน์ คงอยู่
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศันสนีย์ บุญญานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชุลี แย้มกลิ่น
นักทรัยากรบุคคล
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1