สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สมนึก ตันชัย
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจ ลิปปานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
อธิวัตน์ มากบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
จักรินทร์ กสิกรรม
นักทรัพยากรบุคคล
ปัทมา พวงสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เมธี มะโนกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กนกวรรณ วงษ์จันทร์
บริหารงานบุคคล
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1