สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับคุณครูพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์ ต้อนรับคุณครูกนกวรรณ วิถีธรรม การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยตรวจสอบภายใน

วันเพ็ญ ประคองธรรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
น้ำพลอย ขำเมือง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1