สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

นิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในสถานศึกษา 6 มาตรการ


     นิเทศติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิกในสถานศึกษา 6 มาตรการ โรงเรียนในเครือข่าย 4 มิติใหม่ท่าใหม่ 4 โรงเรียนบ้านมาบโอน โรงเรียนบ้านคลองกะพง โรงเรียนวัดหนองคันและโรงเรียนบ้านสังข์ทอง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ 
รอง ผอ.สพป.จบ.1 นางเมษา สีสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสุปราณี ภูทะศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.จันทบุรี เขต 1 


      พบว่า ทุกโรงเรียนในเครือข่าย ได้ปฎิบัติตาม 6 มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ ลดอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน มาตรการที่ 2 การสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา มาตรการที่ 3 จุดล้างมือหรือเจลอย่างเพียงพอ มาตรการที่ 4 การจัดชั้นเรียนแบบมีระยะห่าง 1-2 เมตร 


    มาตรการที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน พื้นห้องและผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันและมาตรการที่6 ไม่จัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลี่อมเวลาและลดเวลาทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 Leave a Comment

IMG
บทความโดย นันทวรรณ คอนหน่าย


IMG
นันทวรรณ คอนหน่าย
IMG