แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
External Integrity and Transparency Assessment: EIT1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


พิมพ์เลข
บัตรประชาชน
ทำข้อคำถาม ทำครบทุกข้อ
และส่งคำตอบ
ตอบแบบสอบถาม
ตอนสุดท้ายโรงเรียนวัดตะกาดเง้า


ITA ONLINE 2023 | www.thaieducation.net